ΔΟΑ

Ανοιχτοί Διαγωνισμοί

a building with a lawn and trees

ΘΕΜΑ:

Ανοιχτός διαγωνισμός
3/9/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου, στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «Δ.Ο.Α.») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες πυροπροστασίας (Τμήμα Α) και καλλωπισμού, εύρυθμης λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης αυτών (Τμήμα Β), στους χώρους φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης που θα καθοριστεί βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο έως 31/3/24.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/24/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

Ανοιχτός διαγωνισμός
2/22/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Παροχή υπηρεσιών α. καθαριότητας και β. φύλαξης, στους χώρους των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της Δ.Ο.Α..

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «Δ.Ο.Α.») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, επί τη βάσει της οποίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών α. καθαριότητας και β. φύλαξης, στους χώρους των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της Δ.Ο.Α..», χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/9/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2/16/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΕΤΟΥΣ 2023

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «ΔΟΑ») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, επί τη βάσει της οποίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση του έργου «Οργανωμένη μεταφορά των μετεχόντων στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, έτους 2023», χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/10/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2/16/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΕΤΟΥΣ 2023

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «ΔΟΑ») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, επί τη βάσει της οποίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση του έργου «Εξασφάλιση διαμονής σε δωμάτια ξενοδοχείων για τους μετέχοντες στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, έτους 2023», χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/10/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. Cookie Policy.