ΔΟΑ

Ανοιχτοί Διαγωνισμοί

a building with a lawn and trees

ΘΕΜΑ:

Aνοιχτός διαγωνισμός
3/4/2024

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, στους χώρους των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της Δ.Ο.Α.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «Δ.Ο.Α.») εκδίδει την παρούσα πρόσκληση, επί τη βάσει της οποίας καλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά στο πλαίσιο και για τις ανάγκες ανάθεσης του έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, στους χώρους των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της Δ.Ο.Α

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/11/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

Ενημερώσεις:

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/11/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

Aνοιχτός διαγωνισμός
2/22/2024

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «Δ.Ο.Α.») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες πυροπροστασίας (Τμήμα Α) και καλλωπισμού, εύρυθμης λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης αυτών (Τμήμα Β), στους χώρους φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/8/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

Ενημερώσεις:

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/8/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

Ανοιχτός διαγωνισμός
1/18/2024

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Ανοιχτός διαγωνισμός για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, στους χώρους των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της Δ.Ο.Α.».

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «Δ.Ο.Α.») εκδίδει τον παρόντα διαγωνισμό, επί τη βάσει του οποίου καλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά στο πλαίσιο και για τις ανάγκες ανάθεσης του έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στους χώρους των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της Δ.Ο.Α.. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται από την έναρξη ισχύος της σχετικής σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2024,

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
5/2/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

Ενημερώσεις:

Διευκρινίζεται, κατόπιν σχετικού ερωτήματος, ότι σε περίπτωση διαφορετικής τιμολόγησης για το πέραν του ενδεικτικού αριθμού των 12 ατόμων προσωπικού καθαριότητας που αναφέρεται στην Προκήρυξη και έχει υπολογιστεί στον προϋπολογισμό, οι υποψήφιοι υποβάλουν με την προσφορά τους και το προσφερόμενο ποσό ημερήσιας χρέωσης ανά άτομο/ οκτάωρη εργασία (για καθημερινές, για Σάββατα και για Κυριακές/αργίες) για την παραπάνω περίπτωση χρήσης επιπλέον προσωπικού (πέραν των 12 ατόμων), η οποία θα πραγματοποιείται εφόσον τυχόν ζητηθεί από την Δ.Ο.Α.. Προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, παρατείνεται η προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, έως την Δευτέρα 5/2 και ώρα 13:00.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
5/2/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

Ανοιχτός διαγωνισμός
12/20/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Οργανωμένη μεταφορά των μετεχόντων στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, έτους 2024

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «ΔΟΑ») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, επί τη βάσει της οποίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση του έργου «Οργανωμένη μεταφορά των μετεχόντων στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, έτους 2024», χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2024

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
1/24/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

Ενημερώσεις:

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
1/24/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

Ανοιχτός διαγωνισμός
12/19/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Εξασφάλιση διαμονής σε δωμάτια ξενοδοχείων για τους μετέχοντες στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, γία το έτος 2024.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «ΔΟΑ») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, επί τη βάσει της οποίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση του έργου «Εξασφάλιση διαμονής σε δωμάτια ξενοδοχείων για τους μετέχοντες στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, έτους 2024», χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2024

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
1/26/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

Ενημερώσεις:

Δείτε με το βελάκι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, δίδεται παράταση της προθεσμίας για παροχή διευκρινίσεων έως και τις 18/1/2024, ημέρα Πέμπτη. Οι απαντήσεις επί τυχόν ερωτημάτων/διευκρινίσεων εκ μέρους της Δ.Ο.Α. θα δοθούν έως τις 22/1/2024, ημέρα Δευτέρα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Β. 1. 64η Διεθνής Σύνοδος για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές: Σχετικά με τη διαμονή σε ξενοδοχείο στις 9/6, θα υπολογιστεί από τους υποψηφίους μόνο ένα γεύμα (μεσημεριανό) συν το επίσημο δείπνο την ίδια ημέρα το βράδυ, το οποίο μπορεί να διεξαχθεί είτε σε ξενοδοχείο διαμονής είτε σε άλλο ξενοδοχείο. 2. 7η Σύνοδος Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών Κατόπιν ενημέρωσης περί της υψηλής πληρότητας των ξενοδοχείων κατά την περίοδο διεξαγωγής της 7ης συνόδου Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών, η Δ.Ο.Α. θα κάνει δεκτή προσφορά για διαμονή των μετεχόντων στην παραπάνω σύνοδο (24/9-25/9 και 28/9-29/9) σε έως δύο ξενοδοχεία τουλάχιστον 4*. Σε περίπτωση που προταθούν δύο ξενοδοχεία συνδυαστικά 5* και 4* θα πρέπει όλοι οι διαμένοντες να βρίσκονται σε ίδιας κατηγορίας ξενοδοχεία ανά υποπερίοδο διαμονής. 3. 17η Διεθνής Σύνοδος για Εκπροσώπους Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών Σε σχέση με την 17η Διεθνή Σύνοδο για Εκπροσώπους Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, οι προσφορές μπορούν να αναφέρονται μόνο σε έως δύο ξενοδοχεία της απαιτούμενης κατηγορίας (τουλάχιστον 4*), όπως ισχύει στους όρους που αναφέρονται στην διακήρυξη και ιδίως στο άρθρο 2.2. αυτής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα υψηλή πληρότητα των ξενοδοχείων ιδίως κατά το χρονικό διάστημα 7-10/6/2024, λόγω πολλών και μεγάλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ο.Α., αναφέρονται τα ακόλουθα: Σε σχέση με την υποπερίοδο 7-10/6/2024 που αφορά την διαμονή των μετεχόντων στην « 64η Διεθνή Σύνοδο για Νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές», η Δ.Ο.Α. θα κάνει δεκτή προσφορά που αφορά την πραγματοποίηση της παραπάνω διαμονής καθώς και του επίσημου δείπνου στις 9/6/2024, σε τρίτο ξενοδοχείο (πέραν δηλαδή των έως δύο προτεινόμενων για την β΄ υποπερίοδο της συνόδου, ήτοι 20-22/6/2024), της απαιτούμενης κατηγορίας (τουλάχιστον 4*) το οποίο μπορεί να ευρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι το ως άνω τρίτο ξενοδοχείο: Α. Θα καλύπτει την διαμονή του συνολικού αριθμού των μετεχόντων, ήτοι 10 άτομα για το χρονικό διάστημα 7-10/6 2024 και 140 άτομα για το χρονικό διάστημα 8-10/6 2024. Β. Θα βρίσκεται σε απόσταση εντός 25 Km από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το Σύνταγμα. Τέλος, για την περίοδο διαμονής 7-10/6 των μετεχόντων στην σύνοδο, η Δ.Ο.Α. δύναται να κάνει δεκτή τυχόν απόκλιση στην αναλογία των προτεινόμενων δωματίων (αριθμός δίκλινων και μονόκλινων), υπό την ρητή φυσικά προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η διαμονή του συνολικού αριθμού των ατόμων. Σε συνέχεια των παραπάνω αναφερομένων και προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι μετέχοντες, παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής των προσφορών έως την Παρασκευή 26/1 και ώρα 11:00.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
1/26/2024
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

Ανοιχτός διαγωνισμός
3/9/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου, στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «Δ.Ο.Α.») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες πυροπροστασίας (Τμήμα Α) και καλλωπισμού, εύρυθμης λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης αυτών (Τμήμα Β), στους χώρους φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης που θα καθοριστεί βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο έως 31/3/24.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/24/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

Ενημερώσεις:

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/24/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

Ανοιχτός διαγωνισμός
2/22/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Παροχή υπηρεσιών α. καθαριότητας και β. φύλαξης, στους χώρους των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της Δ.Ο.Α..

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «Δ.Ο.Α.») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, επί τη βάσει της οποίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών α. καθαριότητας και β. φύλαξης, στους χώρους των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης της Δ.Ο.Α..», χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/9/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

Ενημερώσεις:

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/9/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2/16/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΕΤΟΥΣ 2023

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «ΔΟΑ») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, επί τη βάσει της οποίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση του έργου «Οργανωμένη μεταφορά των μετεχόντων στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, έτους 2023», χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/10/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

Ενημερώσεις:

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/10/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

ΘΕΜΑ:

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
2/16/2023

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΕΤΟΥΣ 2023

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «ΔΟΑ») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, επί τη βάσει της οποίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση του έργου «Εξασφάλιση διαμονής σε δωμάτια ξενοδοχείων για τους μετέχοντες στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, έτους 2023», χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/10/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω

Ενημερώσεις:

Objectives of the Master’s Degree Programme:
 1. To create specialized scientists who will promote the development of OlympicEducation and Olympic Education programmes around the globe.
 2. To seek and implement new educational objectives in an effort to create a scientificbackground for the development and organization of sport.
 3. To fill the constant need for leadership in the know-how to develop OlympicEducation programmes at an international level.
 4. To further develop and expand dispute resolution skills as well as to educate ondemocratic dialogue and Olympic Truce, social peace, reform and social cohesiontopics.
 5. To encourage the dialogue between young people of different cultural backgrounds.
Προθεσμία:
3/10/2023
Για Περισσοτερα Δειτε Εδω
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. Cookie Policy.